Základy mléčných žláz se vytváří již během embryonálního vývoje. Pod vlivem hormonálních změn v průběhu puberty ženský prs prochází dalším vývojem a růstem. Dojde-li v prenatálním období k tomu, že základ prsní žlázy se nevytvoří nebo je jen částečný, v období dospívání se prs na postižené straně vyvíjí a roste nedostatečně nebo vůbec. Prs je pak po ukončení růstu svou velikostí téměř nepatrný (mikromastie) nebo velice malý (hypoplazie). Pokud není vyvinuta pouze některá část prsu, vznikne tvarová deformita prsu. V případech, kdy je u jednoho prsu základ prsní žlázy výrazně menší než u druhého, hovoříme o asymetrii prsů. Rozdíl ve velikosti mezi oběma prsy může být i několik velikostí.

Které vrozené vývojové vady prsu lze řešit pomocí silikonových prsních implantátů?

Tuberózní prsy

Typickým příkladem vrozené tvarové deformity prsu je tuberózní prs. Podle závažnosti a rozsahu rozeznáváme tři stupně deformity:

  • 1. stupeň – došlo k poruše vývoje dolní vnitřní části prsu
  • 2. stupeň – není dostatečně vyvinuta dolní část prsu pod bradavkou, prsu chybí typický tvar a objem pod prsním dvorcem, ale horní část prsu je zachovalá a může přetáčet bradavku (prs může mít až povislý tvar s bradavkou směřující dolů)
  • 3. stupeň – je zachován pouze zbytek prsní žlázy pod roztaženým dvorcem, čímž vzniká typický tuberózní (= hrbolovitý, z latinského „tuber“ – hrbol) tvar prsu, na jehož vrcholu je velký vyklenutý dvorec a bradavka.

V případě tuberózních prsů bývá obvykle postižení oboustranné, ale stupeň deformity se může na každé straně značně lišit a asymetrie tak ještě zvýrazňuje patrnost vady. Pro korekci tuberózních prsou se úspěšně využívá silikonových prsních implantátů. Operace má však svá specifika a je, stran operační techniky, náročnější než standardní augmentace prsů. Jelikož se prsním implantátem zvýrazní i vyboulení dvorce nad žlázou, je pro dosažení esteticky odpovídajícího výsledku nutné provést i vnitřní modelaci mléčné žlázy. Mezi možné komplikace po augmentaci tuberózních prsů patří vyšší riziko vzniku kontrahující vazivové jizvy, tzv. kapsulární kontraktury, která tlakem na prsní implantát může deformovat tvar prsu. Může dojít i ke změně polohy implantátu nebo jeho ruptuře. S ohledem na toto zvýšené riziko je nutné dbát na pravidelné (alespoň 1x ročně) kontroly prsů a dle situace v pozdějším věku implantát vyměnit.

Polandův syndrom

Jde o vrozenou vadu hrudníku a horní končetiny pojmenovaná po britském lékaři Alfredu Polandovi. Základním znakem je nevyvinutí velkého prsního svalu a často ho doprovází další vrozená vada horní končetiny (její zkrácení, oslabení nebo srůsty meziprstí). Polandův syndrom postihuje častěji chlapce (až 3x vyšší výskyt) než dívky. U dívek bývá na straně, která je Polandovým syndromem postižena, v různé míře narušen i vývoj prsu. Prs nebývá často vyvinut vůbec nebo je na hrudníku uložen v často abnormální poloze a jeho tvar může být současně deformovaný. Dvorec na postižené straně bývá výrazně menší, v některých případech dvorec i bradavka zcela chybí. Tento stav se nazývá athelie. U Polandova syndromu se prsní implantát umísťuje přímo pod kůži, jelikož mléčná žláza a prsní sval zcela chybí nebo je jen částečný. Umístění implantátu je tak více patrné, protože kůže je tenká. Zvětšení (vytvoření) prsu pomocí implantátu ještě zvýrazňuje abnormální umístění bradavky, která se z těchto důvodu chirurgicky přemisťuje.

Vrozená asymetrie prsů

Asymetrie prsů je dána jejich rozdílnou velikostí, prsy jako takové mají jinak zcela normální tvar. Pokud je asymetrie výrazná, může mít podobně nepříznivý vliv na zdravý osobní vývoj mladé ženy stejně, jako předchozí dvě uvedené vrozené vady. Z vrozených vad prsů je asymetrie tou, která se pomocí prsních implantátů řeší nejsnadněji. Tím, že prsy mají normální tvar, jen výrazně rozdílnou velikost, lze s použitím různých velikostí prsních implantátů rozdílnost mezi prsy velmi uspokojivě vyrovnat. V některých případech, kdy jeden prs je mohutný a svojí vahou i povislý, se stav může vyřešit i tak, že malý, nedostatečně vyvinutý prs se zvětší pomocí prsního implantátu a druhý, naopak objemný prs, se redukuje a modeluje tak, aby ve výsledku oba prsy měly srovnatelnou velikost i tvar.

Po operaci asymetrie nebo vrozené vady prsu

Pooperační péče a režimová omezení po korekci vrozených vad prsů implantáty jsou obdobná jako po klasickém zvětšení prsů.

VÍCE INFORMACÍ: Rekonvalescence po operaci prsů >>

Je důležité dbát na prevenci (to platí i u zdravých a plastickou operací nekorigovaných prsů) a prsa si nechat alespoň 1x ročně zkontrolovat. Nejčastější volbou bývá ultrazvukové vyšetření, tzv. sono prsou.

V jakém věku lze nejdříve korigovat vrozenou vadu (deformitu, asymetrii) prsů pomocí implantátů?

Jak již zaznělo, základ k rozvoji vývojové vady je dán již během prenatálního vývoje. Vývojová vada či deformita prsu se však naplno projeví až pubertě, kdy se prsy dále vyvíjí a rostou. Jde o období pro každou mladou dívku velmi citlivé, kdy si začíná více uvědomovat vlastní tělo a zažívat nejistotu či pocity nízkého sebevědomí pokud z nějakého (objektivního i zcela subjektivního) pohledu na něm vnímá nějakou nedokonalost. V případě prsů bývá tento problém o to výraznější, že prsa jsou od pradávna vnímána jako symbol ženské krásy a žijeme v době, ve které se na estetický a perfektní vzhled dává veliký důraz. Pro mladou ženu tak může být postižení některou z vývojových vrozených vad či deformit prsů velmi frustrující. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že ke korekci prsů by bylo vhodné přistoupit co nejdříve. Je však nutné počkat, až bude vývoj prsů zcela dokončen. Korekce tuberózních prsou, Polandova syndromu či odstranění asymetrie prsů pomocí silikonových prsních implantátů se tak neprovádí před dosažením plnoletosti, tedy 18 let věku, a mnozí plastičtí chirurgové se přiklání k provedení operace až po dvacátém roce, kdy je vývoj prsů nejen dokončen, ale prsy jsou i trochu vyzrálé. Každé plastické operaci vždy předchází konzultace s plastickým chirurgem, při které je posouzena konkrétní indikace i možnosti korekce.

Chcete se poradit o možnostech korekce vývojových vad?

Vyberte si některého z atestovaných plastických chirurgů ve vašem okolí >>

 

To top